Hysbysiad Preifatrwydd

 

PWRPAS YR HYSBYSIAD PREIFATRWYDD HWN

Nod yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am sut THEORI CERDDORIAETH AR-LEIN casglu a phrosesu (defnyddio) eich data personol trwy eich defnydd o’r wefan hon, gan gynnwys unrhyw ddata y gallech ei ddarparu trwy’r wefan hon pan fyddwch yn cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr, yn prynu cynnyrch neu wasanaeth neu’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth. Mae'r wefan ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dysgu darllen cerddoriaeth ar-lein a chael cydnabyddiaeth (ABRSM) Cymhwyster gradd 1-5.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw hysbysiad preifatrwydd neu hysbysiad prosesu teg arall y gallwn ei ddarparu ar adegau penodol pan fyddwn yn casglu neu’n prosesu data personol amdanoch fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham yr ydym yn defnyddio’ch data. . Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ategu’r hysbysiadau eraill ac nid yw wedi’i fwriadu i’w diystyru.

 

RHEOLWR 

THEORI CERDDORIAETH AR-LEIN yw rheolydd eich data personol ac mae'n gyfrifol am weithredu dulliau diogelwch technegol a sefydliadol priodol i sicrhau bod eich data personol yn cael ei brosesu yn unol â chyfreithiau diogelu data'r DU.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, cysylltwch â Michael Luck gan ddefnyddio'r manylion a nodir isod.

E-bost Mr Michael Luck: michael.luck@btinternet.com

Ffôn: 07772 533708

neu ysgrifennwch at 14 Woodridge Court, Langland, Abertawe SA3 4TH.

 

EICH DYLETSWYDD I HYSBYS NI AM NEWIDIADAU  

Mae'n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

 

Y DATA RYDYM YN EI GASGLU AMDANOCH CHI  

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw ohoni. Nid yw'n cynnwys data lle mae'r hunaniaeth wedi'i ddileu (data dienw).

 

PA WYBODAETH YDYCH CHI'N CASGLU?

Mae’r data a gasglwn amdanoch fel a ganlyn:

  • Mae Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg ac e-bost. Dim ond i ganiatáu i ddefnyddwyr gael mynediad i'r wefan gan ddefnyddio eu henw defnyddiwr a chyfrinair y mae Music Theory Online yn defnyddio'r data hwn.
  • Mae Data Trafodiad yn cynnwys manylion am daliadau gennych chi a manylion eraill am gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu gennym ni.
  • Mae angen y data hwn arnom fel y gallwch chi, y defnyddiwr, gael mynediad i'n gwefan a mwynhau'r adnoddau a'r cyfleusterau niferus sydd ar gael.

Nid ydym yn casglu unrhyw gategorïau arbennig o ddata personol (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, aelodaeth o undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd a data genetig a biometrig) ac nid yw ychwaith rydym yn casglu unrhyw wybodaeth am euogfarnau a throseddau.

 

AR FAINT YDYCH CHI'N PROSESU FY NATA PERSONOL?

Rydym yn prosesu eich data personol ar y seiliau canlynol:

  • Caniatâd – os ydych wedi rhoi caniatâd i ni brosesu eich data personol ac nad oes unrhyw reswm cyfreithlon arall i ni ei brosesu, gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd. Sylwch, os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, efallai na fyddwn yn gallu darparu ein gwasanaethau. Os ydych yn darparu data personol am rywun arall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau cydsynio o dan y deddfau diogelu data perthnasol.
  • Contract – rydym yn casglu gwybodaeth benodol oddi wrthych er mwyn gallu cyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol a darparu gwasanaethau i chi.
  • Buddiannau cyfreithlon – lle’r ydym yn ystyried ei fod yn angenrheidiol, efallai y byddwn yn prosesu rhywfaint o’ch gwybodaeth er mwyn sicrhau diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth, at ddibenion gweinyddu mewnol, i atal neu ganfod trosedd, at ddibenion marchnata uniongyrchol neu er mwyn defnyddio darparwyr gwasanaeth trydydd parti gan gynnwys Google Analytics (gweler Dolenni Trydydd Parti isod). Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu ar y sail hon ac, os ydych yn gwrthwynebu i ni brosesu eich data personol ar gyfer marchnata uniongyrchol, ni allwn ddweud na. Fodd bynnag, efallai y bydd amgylchiadau eraill lle gallwn wrthod cydymffurfio â'ch cais os oes gennym reswm da dros barhau â phrosesu o'r fath.

 

GYDA PHWY FYDDWCH YN RHANNU FY NATA PERSONOL?

Ar wahân i rannu eich data personol gyda’n darparwyr gwasanaeth neu drydydd partïon eraill sy’n prosesu elfennau o ddata ar ein rhan ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, neu os yw’n ofynnol i ni ddatgelu yn ôl y gyfraith, ni fyddwn yn rhannu eich data personol ag unrhyw bartïon eraill. Mae unrhyw brosesu eich data personol gan drydydd parti yn cael ei lywodraethu gan gontract ysgrifenedig priodol sy’n diogelu eich data.

 

BLE YDYCH CHI'N STORIO FY NATA PERSONOL A PHA HYD Y BYDDWCH CHI'N CADW'R HYN?

Mae data personol a gesglir yn cael ei storio’n ddiogel yn ein hymgynghorwyr datblygu gwe, United Studios, yn Sir Benfro DU. https://unitedstudios.co.uk/ Cadw ar gyfer lle nodir (gweler isod) o dan yr adran o dan y pennawd Cysylltiadau Trydydd Parti ni fydd data personol yn cael ei drosglwyddo allan o'r DU (y Deyrnas Unedig). Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod y cytundeb sydd gennym gyda chi. Pan ddaw contract i ben bydd y wybodaeth hon yn cael ei dileu.

 

EICH HAWLIAU CYFREITHIOL  

Mae gennych yr hawl i:

mynediad cais at eich data personol (a elwir yn gyffredin yn “gais gwrthrych data”).

Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o’r data personol sydd gennym amdanoch ac i wirio ein bod yn ei brosesu’n gyfreithlon.

Gofyn am gywiriad o’r data personol sydd gennym amdanoch.

Mae hyn yn eich galluogi i gael unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch wedi'i gywiro, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd a roddwch i ni.

Gofyn am ddileu o'ch data personol.

Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu ddileu data personol lle nad oes rheswm da i ni barhau i’w brosesu.

Eich hawl i gywiro – Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol y credwch ei bod yn anghywir. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth y credwch ei bod yn anghyflawn.

Eich hawl i gyfyngu ar brosesu – Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.

Eich hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft at ddibenion marchnata uniongyrchol.

Eich hawl i gludadwyedd data – Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo’r wybodaeth bersonol a roesoch i ni i sefydliad arall, neu i chi, o dan rai amgylchiadau.

Nid yw'n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os byddwch yn gwneud cais, mae gennym fis i ymateb i chi.
Cysylltwch â ni yn info@musictheoryonline.co.uk os hoffech wneud cais.

 

CYSYLLTIADAU TRYDYDD-PARTI

Gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, ategion a chymwysiadau. Gall clicio ar y dolenni hynny neu alluogi'r cysylltiadau hynny ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Pan fyddwch yn gadael ein gwefan, rydym yn eich annog i ddarllen hysbysiad preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio Google Analytics. I gael gwybodaeth am sut mae Google yn defnyddio gwybodaeth o wefan neu apiau sy'n defnyddio ei wasanaethau, gan gynnwys lle mae gwybodaeth o'r fath yn cael ei storio y tu allan i'r DU, cliciwch yma

 

CWCIS

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Gallwch osod eich porwr i wrthod pob cwci porwr neu rai ohonynt, neu i'ch rhybuddio pan fydd gwefannau'n gosod neu'n cyrchu cwcis. Os byddwch yn analluogi neu'n gwrthod cwcis, nodwch y gallai rhai rhannau o'r wefan hon ddod yn anhygyrch neu beidio â gweithio'n iawn. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch nodiadau ychwanegol am ein polisi cwcis.

Sut i gwyno

Os oes gennych unrhyw bryderon am ein defnydd o’ch data personol, gallwch wneud cwyn i ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Gallwch hefyd gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os ydych yn anhapus â’r ffordd yr ydym wedi defnyddio’ch data personol.
Mae cyfeiriad yr ICO fel a ganlyn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Tŷ Wycliffe

Lôn y Dŵr

Wilmslow

Swydd Gaer

SK9 5AF

 

Rhif llinell gymorth: 0303 123 1113

Gwefan yr ICO: https://www.ico.org.uk

 

Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ar 07/11/21